Polska Misja Katolicka
Polska Misja Katolicka

Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego przy PMK w Kassel

Centrum Kształcenia Polskiego Języka, Kultury i Tradycji przy Polskiej Misji Katolickiej w Kassel, zostało założone w 1995 roku. Rejestracja nastąpiła w tym samym roku w Sądzie Administracyjnym w Kassel. Urząd Skarbowy potwierdził również użyteczność publiczną celów działalności Centrum, które zyskało dzięki temu Status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej.
Głównym zadaniem Centrum jest urzeczywistnienie artykułów 20 i 21 traktatu między BRD i RP dotyczących dobrego sąsiedztwa i przyjaznej współpracy z dnia 17 czerwca 1991 roku. Art. 20 traktatu między innymi przewiduje, że osoby mające obywatelstwo niemieckie zamieszkałe w Niemczech, które mają pochodzenie polskie lub się przyznają do języka polskiego, kultury i tradycji mają prawo pojedynczo lub zbiorowo do wyrażenia swojej etnicznej, kulturalnej, językowej, oraz religijnej tożsamości, do jej zachowania i dalszego rozwoju, w sposób wolny od wszelkich prób asymilacji wbrew ich woli.

 

Celami Centrum są m.in:


– popieranie języka polskiego, kultury i tradycji,
– wychowanie młodego pokolenia w duchu i w zgodzie z nauką Kościoła rzym-kat. w oparciu o odpowiednie wskazania niemieckiej i polskiej Konferencji Episkopatu,
– udzielenie pomocy innym stowarzyszeniom, których celem jest popieranie języka polskiego, kultury, tradycji zgodnie z przepisami prawnymi,
– popieranie przyjaźni i wymiany kulturowej między narodem polskim i niemieckim,
– organizowanie i sprawowanie opieki nad wycieczkami będącymi formą kształcenia.

 

Działalność Centrum została zainaugurowana uroczyście w maju 1996 roku. Centrum jest jedyną polską instytucją posiadającą osobowość prawną, która nieodzowna jest do prowadzenia jakiejkolwiek działalności, do której potrzebne są środki finansowe.

 

Wsparcie edukacji polonijnej w Republice

Federalnej Niemiec

 

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zawarło umowę z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie edukacji polonijnej w Republice Federalnej Niemiec”.

Wsparcie w ramach zadania dotyczy przekazania środków finansowych organizacjom polonijnym na organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz realizację inicjatyw i wydarzeń promujących i popularyzujących j. polski, historię Polski oraz wiedzę o Polsce.

 

 

ZADANIE PUBLICZNE FINANSOWANE JEST
ZE ŚRODKÓW MiNistra Edukacji i nauki