Polska Misja Katolicka
Polska Misja Katolicka

Przygotowanie do sakramentów

Sakrament to widzialny znak i narzędzie, 

za pośrednictwem którego Duch Święty rozlewa łaskę Chrystusa w Kościele

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest jest pierwszym (gdyż bez niego nie można przyjąć innych) i najważniejszym (gdyż jest podstawą całego życia chrześcijańskiego) sakramentem.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu pierworodnego oraz od osobistych win i stajemy się przybranymi dziećmi Boga. Jednocześnie stajemy się członkami Jego Kościoła.

 

 INFORMACJA DLA RODZICÓW PRAGNĄCYCH OCHRZCIĆ DZIECKO

Rodzice (przynajmniej jeden z rodziców) musi należeć do Kościoła Katolickiego (nie może być wypisany z Kościoła).
Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich (nie kto inny) powinni:

 1. zgłosić się do biura parafialnego
 2. posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke)
 3. podać dane rodziców i chrzestnych:

  • data urodzenia
  • data ślubu kościelnego (jeśli był zawarty)
  • dokładny adres zamieszkania
 4. rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie (od swojego proboszcza)*, że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego:
 • mieszkający w Niemczech: Patenschein – że należą do Kościoła Katolickiego
 • mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. 

 

W DNIU CHRZTU

Należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością.

Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.

Przed chrztem (o ile stan prawny na to pozwala – chodzi tu o zawarty ślub kościelny!) zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i w czasie uroczystości przystąpić do komunii św.

Dobrze jest ofiarować tę komunię świętą w intencji dziecka.

 

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni

według Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązującego w Kościele Katolickim

Rodzice chrzestni wraz z rodzicami dziecka mają za zadanie zapewnić ochrzczonemu rozwój życia religijnego, przykładem własnego życia dać ochrzczonemu przykład wiary oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Do podjęcia obowiązków rodzica chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. należy do Kościoła, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament komunii świętej
 2. prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 3. ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub zdeklarowanej
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest
 6. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma przez proboszcza i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

W wyjątkowych sytuacjach niekatolik może zostać jedynie świadkiem chrztu tylko z drugim rodzicem chrzestnym – katolikiem.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

W świadomości wielu współczesnych chrześcijan istnieje sporo zamieszania, a czasem zwykłej niewiedzy, dotyczącej podstawowych prawd o sakramentalnym związku małżeńskim.

Małżeństwo i rodzina stanowią podstawową komórkę społeczeństwa i należą do najcenniejszych dóbr ludzkości. Chrześcijanin winien zawsze pamiętać, że to sam Bóg ustanowił małżeństwo, stwarzając mężczyznę i kobietę na swój obraz i podobieństwo. Jest to zatem przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na ich własne dobro oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa.
Przymierze to między ochrzczonymi zostało przez Chrystusa podniesione do godności sakramentu.
Sakrament ten jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła, w którym sam Bóg udziela małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. A łaska tego sakramentu udoskonala ludzką miłość małżonków.


Sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego.
Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tego sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać od swojego proboszcza pozwolenie na ślub w innym kościele.

 

INFORMACJA DLA NARZECZONYCH

Jeśli oboje narzeczeni są katolikami – nie mogą być wypisani z Kościoła Katolickiego.

Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim :

 1. Winni zgłosić się w biurze parafialnym co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
 2. Posiadać dokumenty tożsamości.
 3. Dostarczyć dokumenty:
  • aktualne świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż pół roku),

Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać świadectwo z parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania),

  • świadectwo zawarcia małżeństwa cywilnego: Bescheinigung über die Eheschließung

lub (jeśli ślubu cywilnego nie było) zaświadczenie o planowanym terminie ślubu cywilnego Anmeldung der Eheschließung und Terminbestätigung,

  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny (Ehevorbereitungsprotokoll).

Jeśli narzeczony lub narzeczona (jedno z nich) nie jest katolikiem – wymagania dla strony katolickiej pozostają te same, odmienne są dla strony niekatolickiej – w zależności od religii bądź wyznania.

Należy wówczas indywidualnie zgłosić się do biura parafialnego.

 

Strony poświęcone małżeństwu i rodzinie:

www.szansaspotkania.pl

www.sychar.org

www.rdk.oaza.org.pl

www.rodziny.omi.opoka.org.pl

www.lmm.pl

www.end.win.pl

www.gajdy.pl

www.spotkaniamalzenskie.pl